Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie podľa § 13 Kódexu o ochrane osobných údajov
(Legislatívny predpis č. 196 zo dňa 30. júna 2003)


Radi by sme vás informovali v súlade s § 13 legislatívneho predpisu č. 196 zo dňa 30. júna 2003, Kódexu o ochrane osobných údajov (ďalej uvádzaný len ako „Kódex“), že vaše osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou Reckitt Benckiser a jej pridruženými spoločnosťami (ďalej uvádzanými ako „Reckitt Benckiser“ alebo „Skupina Reckitt Benckiser“), ako je opísané nižšie.

Spoločnosť Reckitt Benckiser je sústavne zaviazaná chrániť online osobné údaje svojich používateľov.
Tento dokument vám poskytne informácie o našej politike ochrany osobných údajov, aby ste mohli porozumieť, akým spôsobom sa s vašimi osobnými údajmi nakladá, keď využívate naše služby, a aby ste nám mohli poskytnúť svoj výslovný informovaný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov v oddieloch internetových stránok, keď budete požiadaní o poskytnutie svojich osobných údajov.

Informácie a dáta, ktoré sú vami poskytované alebo inak získavané v priebehu registrácie na rôzne služby spoločnosti Reckitt Benckiser, budú spracovávané v súlade s odporúčaniami Kódexu o ochrane osobných údajov č. 2 zo dňa 17. mája 2001 Skupiny európskych dohliadacích orgánov a povinnosťami ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na činnosť spoločnosti Reckitt Benckiser.

Termínom spracovania osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo rad operácií vykonávaných za pomoci alebo bez pomoci elektronických či automatizovaných prostriedkov, vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, organizovania, uchovávania, opytovania, spracovávania, úprav, výberu, vyhľadávania, porovnávania, používania, prepojovania, blokovania, oznamovania, rozširovania, vymazávania a ničenia údajov, či sa nachádzajú v nejakej databáze, alebo nie. Osobné údaje podliehajúce spracovaniu sa môžu skladať – čiastočne v dôsledku toho, ako sa rozhodnete používať služby – z textových informácií, fotografických snímok alebo video obrazov, zvukových stôp, telefónnych liniek a akýchkoľvek iných informácií, ktoré môžu byť použité na identifikáciu dátového subjektu podľa typu požadovaných služieb.

Identifikačné informácie osôb

Spoločnosť Reckitt Benckiser nebude o vás zhromažďovať žiadne identifikačné údaje (to znamená vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), ak nám ich neposkytnete dobrovoľne.
Ak nám poskytnete osobné identifikačné informácie, môžeme sa vás opýtať, či budete mať záujem v budúcnosti o prijatie najrôznejších oznamov od nás, ako napr. spravodajcov, e-mailov alebo iných informácií. Ak si to bude používateľ priať, môže si zvoliť možnosť nepovolenia zasielania takýchto komunikačných prostriedkov.

Ak nechcete, aby vaše osobné identifikačné informácie boli zhromažďované, prosíme, neoznamujte nám ich. Ak ste tieto informácie už oznámili a chceli by ste, aby došlo k ich odstráneniu z našich záznamov, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle uvedenom v spodnej časti tohto oznámenia.
Osobné identifikačné informácie, ako aj poskytovanie služieb a informácií požadovaných používateľom, je možné použiť na to, aby sme podporili zlepšenie našej internetovej stránky aj našich výrobkov. Používateľom poskytnuté informácie je takisto možné kombinovať s informáciami, ktoré zhromažďujeme samostatne, vrátane informácií poskytovaných iným stranám (so súhlasom na ich sprístupňovanie) alebo s verejne známymi informáciami. Údaje zhromažďované týmto spôsobom nám napríklad umožňujú lepšie navrhovať naše výrobky, internetové stránky i našu reklamu. Aby sme tak mohli urobiť, je potrebné sprístupniť dáta iným spoločnostiam, ktoré s nami spolupracujú; tieto spoločnosti sa zaviazali poskytovať tieto informácie výhradne spôsobom nami požadovaným a dodržiavať zodpovedajúce bezpečnostné predpisy.

Ak potrebujeme sprístupniť používateľské informácie z akýchkoľvek iných dôvodov, než je uvedené vyššie, budeme vás kontaktovať a ponúkneme vám možnosť ich odstránenia z našej databázy, ak ste už neposkytli súhlas na ich ďalšie použitie.

Účely spracovania

Cieľom spracovávania citlivých dát, ktoré máme v úmysle vykonávať, je umožniť zaistenie služieb požadovaných používateľom prostredníctvom jeho registrácie a vytvorenia jeho vlastného používateľského profilu, vrátane zhromažďovania, uchovávania a spracovávania údajov scieľom vytvorenia a následného prevádzkovania, technického a administratívneho riadenia vzťahov súvisiacich s poskytovaním služieb a výmenou správ so zreteľom na riadenie vytvorených vzťahov. Príslušné údaje budú takisto spracovávané s cieľom plnenia zákonných, účtovných a daňových povinností.

Osobné údaje je takisto možné spracovávať s cieľom povolenia navigácie a opytovania sa na internetových stránkach Skupiny Reckitt Benckiser.
S. 14/20 Spoločnosť skupiny LBi Group

Vezmite, prosím, na vedomie, že určité služby sa poskytujú prostredníctvom obchodnej spolupráce sinými dodávateľmi a že títo dodávatelia sa považujú takisto za nezávislých správcov údajov. Preto sa od nich požaduje, aby dodržiavali záväzky stanovené Kódexom.

Okrem toho sa za cieľ spracovávania považuje takisto zber, uchovávanie a spracovávanie vašich údajov ako súčasť štatistickej analýzy vanonymnej a/alebo súhrnnej forme. Taká analýza neumožňuje identifikáciu používateľa. V neposlednom rade potom môžu byť dané údaje spracovávané – no iba vtedy, keď používateľ poskytne výslovný súhlas – na účely marketingu a všeobecnú propagáciu a reklamu s cieľom poskytovania informácií a/alebo ponúkania výrobkov, služieb alebo iniciatívy, ktoré ponúka alebo propaguje Skupina Reckitt Benckiser, spolu s obchodnými modelmi a externými zdrojmi bez toho, aby to predstavovalo prenos osobných údajov tretím stranám.

Spôsoby spracovania

Vaše osobné údaje budú spracovávané pomocou elektronických nástrojov alebo manuálne. Táto činnosť môže znamenať akúkoľvek operáciu alebo súhrn operácií uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) Kódexu. Spracovanie bude založené na zásadách korektnosti, zákonnosti, transparentnosti, ochrany práv a na podmienkach uvedených v §§ 7, 8, 9, 10, 11 Kódexu a v súlade s ustanoveniami uvedenými v §§ 31 a nasl. Kódexu a na Technických predpisoch – Príloha B s cieľom zachovania mlčanlivosti a bezpečnosti údajov.

Zhromažďované údaje budú uložené v období, ktoré je striktne nevyhnutné na ich spracovanie, aj po dátume ukončenia zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a príslušnou osobou, ak daná osoba nepožiada inak.

Strany vstupujúce do spracovania

Vaše všeobecné osobné údaje môžu byť oznamované:

1. fyzickým osobám, spoločnostiam alebo odborným firmám, ktoré zaisťujú účtovnú, administratívnu, právnu, daňovú a finančnú podporu a poradenské služby pre Skupinu Reckitt Benckiser vzhľadom na poskytovanie ich služieb;
2. stranám, právnickým osobám alebo úradom, ktorým musia byť vaše osobné údaje oznámené podľa zákonných povinností alebo nariadení úradov;
3. stranám delegovaným a/alebo angažovaným Skupinou Reckitt Benckiser na vykonávanie činností, ktoré sú striktne spojené s poskytovaním služby, a s cieľom vykonávania technickej údržby (vrátane údržby sieťových zariadení a elektronických komunikačných sietí);
4. obchodným partnerom, avšak iba vtedy, ak ste v tomto ohľade poskytli zvláštny súhlas.

Okrem toho dané strany alebo triedy strán, ktorým môžu byť oznámené vaše osobné údaje alebo ktoré ich môžu získať vo svojej funkcii spracovateľov údajov (ak sú takto menované), alebo osoby poverené spracovaním, sú: spoločnosti Skupiny Reckitt Benckiser zamestnaní kvôli poskytovaniu administratívnej a/alebo technickej údržby služieb a správcovia platformy informačných technológií používanej na poskytovanie služieb.

Vaše osobné údaje, ktoré sú nutné na aktiváciu služieb, nebudú rozširované. To znamená, že ak sa rozhodnete používať určité služby navedomé šírenie špecifických osobných údajov (napr. zverejnenie fotografií a videonahrávok), ktoré sa vás týkajú, neznamená to naplnenie pojmu šírenia údajov správcom dát.

Voliteľný alebo povinný súhlas

Poskytnutie vašich osobných údajov je voliteľné pre všetky postupy súvisiace s aktiváciou služieb (registrácia, technická údržba účtu atď.). Ak však neposkytnete svoje osobné údaje, nebude možné požadované služby aktivovať.

Váš súhlas je takisto voliteľný a nepovinný pre spracovanie osobných údajov na vykonávanie prieskumov trhu, výskumu a štatistík; na zasielanie reklamných a informačných materiálov; na činnosti priameho predaja alebo umiestnenie výrobkov či služieb; na zasielanie obchodných informácií; na vykonávanie interaktívnej obchodnej komunikácie podľa § 58 legislatívnej vyhlášky č. 206/2005, okrem iného prostredníctvom využitia elektronickej pošty alebo automatizovaných volacích systémov poskytovateľom telefónnych služieb bez využitia operátora alebo faxom. Váš súhlas je takisto voliteľný na prijatie nevyžiadaných obchodných oznamov podľa § 9 legislatívnej vyhlášky č. 70 z 9. apríla 2003 v súlade s tzv. vyhláškou o elektronickom obchodovaní 2000/31/EHS, podľa ktorej musia byť nevyžiadané obchodné oznamy okamžite a jednoznačne identifikovateľné ako také a musia uvádzať, že príjemca oznamu môže odmietnuť budúce prijímanie takýchto oznamov.

Ak sa rozhodnete neudeliť svoj jasný súhlas so spracovaním na obchodné účely – ak sa to požaduje v konkrétnych oddieloch stránok – nebude mať takéto odmietnutie žiadne dôsledky. Ak udelíte svoj voliteľný súhlas, ako je predpokladané vyššie, je možné, že sa budete môcť zúčastniť na propagačných hrách o ceny, ktoré môžu byť usporadúvané Skupinou Reckitt Benckiser alebo jej obchodnými partnermi.

Spracovanie citlivých údajov

V prípade, že budete využívať služby, pri ktorých žiadate o registráciu (napríklad možnosti pre zverejnenie fotografií, videonahrávok alebo hudobných stôp), mohli by byť spracovávané určité údaje vašich osobných dát klasifikovaných podľa § 4 ods. 1 a 26 Kódexu ako „citlivé“, najmä s ohľadom na údaje, ktoré odhaľujú váš rasový a etnický pôvod, náboženské, filozofické či iné presvedčenie, politické názory, členstvo vpolitických stranách, odborových organizáciách, asociáciách alebo náboženských, filozofických, politických alebo pracovných organizáciách a prípadne osobné údaje, ktoré môžu odhaliť váš zdravotný stav a sexuálny život.

Navrhujeme vám, aby ste nezverejňovali citlivé údaje, ak to nie je nevyhnutné, alebo aby ste sa rozhodli nepoužívať konkrétne služby, ktoré by mohli súvisieť s takýmto spracovávaním dát. V každom prípade môžu byť okrem vzdania sa práv a výnimiek predpokladaných v § 26 ods. 4 Kódexu tieto údaje spracovávané iba s písomným alebo ekvivalentným súhlasom (termín „ekvivalentný súhlas“ takisto zahŕňa prejav priania urobený on-line pomocou takých postupov, ako napr. kliknutím na tlačidlá typu „Accept“, „Enter“ atď. na internetových stránkach alebo zaškrtnutím rámčekov vedľa termínu „Accept“ atď.) subjektu údajov v súlade sovšeobecnými oprávneniami udelenými „Supervízorom“ na spracovanie citlivých údajov a po povolení Supervízorom pre ochranu osobných údajov, ktorý môže poskytnúť všeobecné alebo predbežné oprávnenie – bez toho, aby tým bol dotknutý písomný súhlas subjektu príslušných údajov – na konkrétne typy spracovania.
Platí najmä, že okrem požiadavky na váš písomný alebo ekvivalentný súhlas sú naše činnosti preventívne povolené všeobecnými oprávneniami č. 2, 4 a 5 z roku 2006.

Na základe vyššie uvedeného vám pripomíname, že ak nevyslovíte konkrétny súhlas so spracovaním vašich citlivých údajov (napriek tomu, že by ste sa zrejme stále ešte mohli v tomto prípade zaregistrovať), ak budete mať záujem využívať služby v budúcnosti, čo môže znamenať aj spracovanie, budete musieť upraviť svoj registračný formulár udelením špecifického súhlasu.

Citlivé údaje – najmä tie, ktoré môžu odhaľovať sexuálne preferencie alebo zvyky – nebudú oznamované (ak to nie je vyžadované zákonom), ani rozširované spoločnosťou Reckitt Benckiser. Z toho vyplýva, že ak sa rozhodnete používať služby zámerne na oznamovanie alebo šírenie svojich citlivých údajov na internete, nebude to predstavovať oznamovanie či šírenie takýchto údajov spoločnosťou Reckitt Benckiser, ak budete tieto činnosti vykonávať nezávisle pri spravovaní vášho vyhradeného webového priestoru alebo inak v rámci vášho bežného používania služieb.

Prípadné spracovanie osobných údajov tretích strán poskytnutých subjektom daných údajov

Ak budete využívať služby, pre ktoré sa vyžaduje registrácia (napríklad možnosť zverejnenia fotografií, videonahrávok alebo hudobných stôp), mohli by byť spracovávané osobné údaje (vrátane citlivých osobných údajov) tretích strán, ktoré zverejníte alebo zašlete poskytovateľovi služieb v rámci danej služby. V tomto prípade preberáme pozíciu nezávislého správcu údajov preberajúceho všetky následné právne povinnosti a záväzky. Vy, v súlade s týmto, poskytujete plnú garanciu odškodnenia voči všetkým žalobám, nárokom alebo požiadavkám na náhradu škôd v dôsledku spracovávania atď., ktoré by mohli byť správcovi údajov adresované od tretích strán, ktorých osobné údaje boli spracovávané prostredníctvom vášho využívania služieb v rozpore s príslušnými zákonmi a predpismi, ktorými sa riadi ochrana osobných údajov. V každom prípade platí, že ak poskytnete alebo inak spracovávate osobné údaje tretích strán pri využívaní služby, tak týmto zaručujete – prevzatím všetkého následného ručenia – že tento konkrétny prípad spracovania je založený na tom, že ste získali súhlas príslušnej tretej strany na spracovanie informácií, ktoré sa jej týkajú.

Navigačné údaje

Informačné systémy a softvérové postupy používané na prevádzku firemných internetových stránok získavajú určité osobné údaje v priebehu bežných prevádzkových činností. Prenos týchto dát je implicitnou súčasťou využitia internetových komunikačných protokolov.
Tieto informácie nie sú zhromažďované na združovanie s identifikovanými subjektmi údajov. Z titulu ich samotnej povahy by však mohli umožňovať identifikáciu používateľov prostredníctvom spracovania a združenia s údajmi, ktoré sú v držaní tretích strán.

Táto trieda údajov zahŕňa IP adresy a názvy domén počítačov používaných osobami, ktoré sa prihlasujú na stránkach, URI (jednotný identifikátor zdroja) adresy požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metódu použitú na podávanie požiadaviek na server, veľkosť súboru nachádzajúceho sa v odpovedi, numerický kód uvádzajúci stav odpovede danej serverom (úspešne, chyba atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia používateľa.
Tieto údaje sa používajú iba na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na monitorovanie ich riadnej činnosti a bezprostredne po spracovaní sú vymazané. Údaje by sa mohli využívať na zisťovanie zodpovednosti v prípade hypotetických počítačových zločinov proti stránkam alebo tretím stranám: popri tejto možnosti platí, že údaje o internetových kontaktoch nie sú uložené trvalo, ak to používateľ nepožaduje (napr. na prístup k svojim stránkam, ktoré zhŕňajú používané služby Splinder.com, k zverejneným informáciám atď.).

Vzhľadom na použitie cookies alebo systémov pre stále sledovanie/monitorovanie používateľov vás informujeme, že prístup na stránky môže znamenať prenos textových súborov servermi na používateľský PC terminál s cieľom získania informácií o vašej navigácii na stránkach. Podľa § 122 Kódexu ochrany osobných údajov vás informujeme o tom, že prenos dočasných cookies je nevyhnutný pre fungovanie určitých častí služby, ktoré vyžadujú identifikáciu používateľskej cesty cez rôzne stránky servera.

Bez ohľadu na prítomnosť prípadných cookies sú pre každý prístup na server zaznamenávané nasledujúce informácie: typ prehliadača (napr. Internet Explorer, Netscape), operačný systém (napr. Windows, Macintosh), pôvodný hostiteľ návštevníka a URL a údaje pre požadovanú stránku. Tieto údaje môžu byť použité na súhrnné spracovanie anonymných formulárov pre štatistickú analýzu používania servera. V neposlednom rade platí, že použitie relačných cookies (ktoré nie sú uložené trvalým spôsobom na počítači používateľa a zmiznú, hneď ako dôjde k uzatvoreniu prehľadávača) je striktne obmedzené na prenos relačných identifikátorov (pozostávajúcich z náhodných čísel vygenerovaných serverom) nevyhnutných pre bezpečné a efektívne prezeranie servera. Pomocou väčšiny internetových prehľadávačov môžete vymazať cookies z pevného disku vášho počítača, môžete ich všetky zablokovať alebo dostať varovanie pred uložením cookie.

Vždy môžete zrušiť aktiváciu cookies jednoducho a ľahko pomocou konfiguračných možností prehľadávača, ktorý používate. Vezmite, prosím, na vedomie, že odstraňovanie alebo blokovanie cookies môže kolidovať s plným používaním našich stránok.

Uloženie údajov a bezpečnostné opatrenia

Údaje budú uložené v čase stanovenom príslušnými zákonmi na serveroch poskytovateľov určených Skupinou Reckitt Benckiser podľa menovanej osoby zodpovednej za spracovanie. V každom prípade platí, že vaše údaje budú uložené striktne v čase nevyhnutnom na realizáciu vyššie uvedených cieľov, čo znamená počas trvania vzťahu medzi vami a správcom údajov. Ak by ste zrušili svoj účet, čím by ste prestali používať služby, budú vaše údaje zmazané s výnimkou rozsahu nevyhnutného pre zaistenie súladu so zmluvnými, správnymi, daňovými, účtovnými alebo právnymi povinnosťami po vašom ukončení využívania služby. Hneď ako budú splnené tieto povinnosti, dôjde k výmazu vašich údajov.
Takisto vás informujeme, že tieto údaje budú zhromažďované, spracované a udržiavané vplnom rozsahu s ustanoveniami §§ 31 a nasl. Kódexu ochrany osobných údajov a technických predpisov – Prílohy B Kódexu o bezpečnostných opatreniach. Údaje budú takisto spracovávané v plnom súlade s pravidlami samoregulácie spracovania osobných údajov, ktoré sú uvedené v príslušných profesijných etických kódexoch.

Právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva

Môžete kedykoľvek kontaktovať správcu údajov alebo spracovateľa údajov bez formálnych povinností s cieľom uplatnenia vašich práv, ako sú uvedené v § 7 Kódexe, ktoré tu pre vašu orientáciu uvádzame v plnom znení:

1. Subjekt údajov má právo získať potvrdenie o tom, či sú o ňom vedené osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, alebo nie bez ohľadu na to, či sú už zaznamenané, a má právo získať takéto údaje v čitateľnej podobe.

2. Subjekt údajov má právo byť informovaný:
a) o zdroji osobných údajov;
b) o účeloch a metódach spracovania;
c) o systéme použitom na spracovanie, ak sa spracovanie robí za pomoci elektronických prostriedkov;
d) o identifikačných údajoch, ktoré sa týkajú správcu údajov, spracovateľov údajov a menovaného zástupcu podľa § 5 ods. 2;
e) o subjektoch alebo kategóriách subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje oznámené alebo ktoré sa môžu zoznámiť suvedenými údajmi vo svojom postavení menovaných zástupcov na území príslušného štátu, o spracovateľoch údajov alebo o osobách
poverených spracovaním.

3. Subjekt údajov má právo získať:
a) aktualizáciu, opravu alebo v prípade záujmu integráciu údajov;
b) výmaz, zaistenie anonymity alebo blokovanie údajov, ktoré boli spracovávané nezákonne, vrátane údajov, ktorých zadržiavanie nie je nutné na účely, na ktoré boli zhromažďované alebo následne spracovávané;
c) certifikáciu vzťahujúcu sa na účinky oznámenia činností podľa písmen a) a b), ako aj vo vzťahu k ich obsahu, vzhľadom na subjekty, ktorým boli údaje oznamované alebo šírené, ak nebude preukázané, že táto požiadavka je nemožná alebo znamená zjavne neúmerné úsilie v porovnaní s právom, ktoré má byť chránené.
4. Subjekt údajov má právo vzniesť námietku v rámci celku alebo v časti:

a) zo zákonných dôvodov proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, i keď sú dôležité na účel zberu;
b) proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v prípadoch, keď sa to robí na účely zasielania reklamných materiálov, priameho predaja alebo inak na vykonávanie trhových alebo obchodných prieskumov oznamovacími prostriedkami.

Správca údajov a osoba zodpovedná za spracovanie

Spoločnými správcami údajov pre údaje, ktoré ste poskytli, sú spoločnosti Reckitt Benckiser Italy S.p.A. a Reckitt Benckiser Holdings (Italy) S.r.l., obe so sídlom na adrese Miláno, Via Spadolini, 7, PSČ 20141 (tel. +39 02-84475.1, fax +39 02-8464810).
Informujeme vás, že správcom údajov v zmysle § 29 Kódexu, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť – kontaktovaním kancelárií spoločnosti Reckitt Benckiser pozrite vyššie – s cieľom uplatnenia práv uvedených v § 7 Kódexu, je marketingový riaditeľ, ktorého môžete priamo kontaktovať na vyššie uvedenej adrese vo veci akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa ochrany vašich osobných údajov.